Scottish Silver Orkney Valhalla Viking Ship Brooch Ola Gorie 1966/68 Edinburgh

Scottish Silver Orkney Valhalla Viking Ship Brooch Ola Gorie 1966/68 Edinburgh
Scottish Silver Orkney Valhalla Viking Ship Brooch Ola Gorie 1966/68 Edinburgh
Scottish Silver Orkney Valhalla Viking Ship Brooch Ola Gorie 1966/68 Edinburgh
Scottish Silver Orkney Valhalla Viking Ship Brooch Ola Gorie 1966/68 Edinburgh

Scottish Silver Orkney Valhalla Viking Ship Brooch Ola Gorie 1966/68 Edinburgh

Listing is for one brooch only.


Scottish Silver Orkney Valhalla Viking Ship Brooch Ola Gorie 1966/68 Edinburgh